Menu
Menu
Your Cart

Polityka Prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje w przedmiocie sposobu, w jaki dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i chronione, jak również w przedmiocie praw przysługujących osobom, których dane osobowe są przetwarzane.

Dane osobowe klientów Administratora, użytkowników strony internetowej Administratora lub innych osób fizycznych przetwarzane będą zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) oraz z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119, s. 1; dalej jako „RODO”).

 

I.         Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Mateusz Tomczak, prowadzący działalność gospodarczą w Głubczycach, pod adresem: ul. Sudecka 26A (48-100 Głubczyce), zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą „MATEUSZ TOMCZAK TK ENERGIA”, posiadający numer NIP 7481495408 i numer REGON 020861287. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: tomczak.mat@gmail.com

 

II.         Inspektor Ochrony Danych

U Administratora brak jest wyodrębnionego stanowiska Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie informacje w przedmiocie ochrony danych osobowych udzielane są pod adresem e-mail tomczak.mat@gmail.com

 

III.         Zasady przetwarzania danych

 

1.     Administrator przetwarza wyłącznie takie dane osobowe, które są wystarczające, adekwatne i odpowiednie w stosunku do celu, w którym zostały zebrane.

 

2.     Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewniania ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, przypadkową utratą lub modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz innymi formami nielegalnego przetwarzania. Administrator zapewnia, aby poziom bezpieczeństwa i stosowane środki ochrony danych osobowych użytkownika były odpowiednie do czynników ryzyka związanych z charakterem i wykorzystaniem tych danych osobowych.

 

 

IV.         Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

1.   Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Administrator przetwarza Państwa dane osobowe we wskazanych poniżej celach, na podstawie wskazanych przepisów prawa.

 

1)     W celu odbycia konsultacji lub dokonania wyceny usługi bądź dostawy towaru, obsługi zamówienia oraz wykonania usługi lub dostawy Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, płeć, numer zlecenia/zamówienia. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

 

2)     W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko lub nazwa, firma, adres zamieszkania lub siedziba, numer NIP. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora danych osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

 

3)     W celu umożliwienia kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi lub dostawy Administrator przetwarza następujące dane osobowe: numer telefonu i numer zlecenia. Taka forma komunikacji jest jednak możliwa, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 

4)     W celu rozpatrzenia reklamacji Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko (jeżeli zostanie podane), adres e-mail, numer zlecenia, ewentualnie adres zamieszkania lub numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot wynagrodzenia. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

 

5)     W celu przechowywania zapytań zgłoszonych Administratorowi jakąkolwiek drogą (e-mail, formularz kontaktowy, etc.), przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Przetwarzanie takie jest uzasadnione, biorąc pod uwagę, że mogą Państwo podjąć decyzję o skorzystaniu z usług Administratora nawet wiele miesięcy po otrzymaniu wyceny czy odbyciu konsultacji. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie zawarcia umowy bez konieczności powtarzania wyceny czy konsultacji.

 

6)     W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko lub nazwa, firma, adres e-mail. Powodem przetwarzania danych osobowych w tym celu jest fakt nałożenia na administratorów danych osobowych określonych obowiązków dokumentacyjnych dla wykazania zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych zgodnie z zasadą rozliczalności. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

 

7)     W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, firmę, adres zamieszkania (jeżeli został podany), numer NIP, adres e-mail, adres IP, numer zlecenia. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest posiadanie informacji, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich.

 

8)     W celu archiwalnym i dowodowym Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer zlecenia. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest posiadanie informacji, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. na żądanie organu administracji.

 

9)     W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej Administratora, przetwarzamy następujące dane osobowe: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest poznanie aktywności użytkowników na stronie internetowej, celem jej usprawnienia i zwiększenia jej atrakcyjności dla odbiorców.

 

10)  W celu administrowania stroną internetową Administrator przetwarza następujące dane osobowe: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym. Dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zarządzanie stroną internetową.

 

2.   Jeżeli w ramach zapytania o konsultację lub wycenę lub przy okazji innego kontaktu zdecydują się Państwo podać również inne dane osobowe (np. zajmowane stanowisko, numer REGON, etc.) Administrator przyjmuje, że wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie również tych danych. Wówczas podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 

V.         Cookies

 

1.     Administrator na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).

 

2.     Cookies spełniają bardzo wiele przydatnych funkcji na stronie internetowej, np.:

1)    wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;

2)    zapisywanie stanu sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;

3)    tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.

 

3.     Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Państwa urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej Administratora, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

 

4.     Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, etc.

 

 

VI.         Prawo wycofania zgody

 

1.     Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

 

2.     W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych wystarczy:

-       wysłać maila bezpośrednio do Administratora na adres e-mail: tomczak.mat@gmail.com

-       kliknąć link w wiadomości e-mail, dołączony na końcu wiadomości

-       poinformować o tym Administratora telefonicznie.

 

3.     Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

VII.         Wymóg podania danych osobowych

 

1.     Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z usług Administratora.

 

2.     Aby złożyć zamówienie albo zlecić wykonanie usług lub wykonanie dostawy, konieczne jest podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.

 

3.     Aby mogli Państwo otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.

 

4.     Aby móc się skontaktować z Państwem telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.

 

VIII.         Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena usługi w żaden sposób nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.

 

IX.         Odbiorcy danych osobowych

 

1.     Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności Administrator korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania im danych osobowych. W związku z powyższym, wyłącznie gdy zachodzi taka potrzeba, możemy ewentualnie przekazać Państwa dane osobowe współpracującym z nami prawnikom, innym doradcom, firmom obsługującym szybkie płatności, firmie księgowej, firmie hostingowej, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).

 

2.     Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom, publicznym bądź prywatnym. Trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

X.         Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 

1.     Państwa dane co do zasady nie są przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jak większość przedsiębiorców, Administrator korzysta jednak z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty jak Facebook, Microsoft, Google. Przedsiębiorcy ci mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako odbiorcy danych z państw trzecich.

 

2.     RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.

 

3.     Niektóre państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami unijnymi. Informację, względem których państwa spoza EOG Komisja Europejska wydała taką decyzję można znaleźć na stronie https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en#relatedlinks.

 

4.     W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Aktualne standardowe klauzule umowne określa decyzja Komisji Europejskiej z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dostępna na stronie internetowej https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=PL )

 

5.     Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych osobowych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

 

6.     W każdej chwili możemy Państwu udzielić dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych.

 

7.     Przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

 

XI.         Okres przetwarzania danych osobowych

 

1.     Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Państwa dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 

2.     W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Państwa danych osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

 

3.     Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

-       trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;

-       3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);

-       6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;

-       5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

-       do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

-       do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych lub do celów marketingowych;

-       do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

 

4.     Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

 

5.     Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie mogą Państwo zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub mogą Państwo błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

 

XII.         Uprawnienia podmiotów danych

 

1.     Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:

-        dostępu do swoich danych osobowych;

-        sprostowania danych osobowych;

-        usunięcia danych osobowych;

-        ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

-        sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

-        przenoszenia danych osobowych.

 

2.     Uprawnienia te nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

 

3.     Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (zostały one wymienione w punkcie IV) w związku z Państwa szczególną sytuacją. Zgodnie z przepisami możemy jednak odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

-        istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub

-        istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

4.     Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

 

5.     Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez:

-        wysłać maila bezpośrednio do Administratora na adres e-mail: tomczak.mat@gmail.com

-        kliknąć link w wiadomości e-mail, dołączony na końcu wiadomości

-        poinformować o tym Administratora telefonicznie.

 

XIII.         Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

XIV.         Postanowienia końcowe

 

1.     W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2.     O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności Administrator powiadamia na swojej stronie internetowej, zaś obecnych klientów Administrator powiadamia również za pośrednictwem e-mail.

3.     Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 23 czerwca 2023 r.